begg baner

Nowa Dęba, 12.04.2016r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWY

 


 1. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Begg Sp. z o.o.

Ul. Jasna 7

39-460 Nowa Dęba

NIP 8672037060, REGON 831353873

 

 1. II. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 1. III. RODZAJ ZAMÓWIENIA

Dostawy

 

 1. IV. NAZWA ZAMÓWIENIA

Zakup mebli i pozostałego wyposażenia klubu fitness

 

 1. V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i pozostałego wyposażenia wg poniższej specyfikacji:

Trampoliny 21 szt. - trampolina fitness 122cm, poręcz czerwona, do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz, zawieszenie amortyzujące z lin gumowych o powierzchni odbicia min. 91 cm

Lampy sufitowe 81 szt. – Lampy (75 szt.) materiał stal lakierowana, kolor czarny, średnica 34 cm, łańcuch, zasilanie 230 V, źródło światła max 60 W,

Lampy 6 szt. – materiał stal lakierowana, kolor czarny, wysokość 90 cm, średnica 50 cm, zasilanie 230 V, źródło światła max 60 W

Lustra 27 szt. :

- lustra w ramie 6 szt. – wymiary ok. 80 x 160 cm , rama szerokości 17 mm , postarzana , mocowanie blachy montażowe

- lustra 21 szt. na ściany, wymiary ok. 210 x 180 cm, bez ramy, brzeg szlifowany, mocowanie klej montażowy, wymiary indywidualnie dostosowane do ścian

Zestaw mebli do szatni, pomieszczenia socjalnego i recepcji:

- regał do recepcji 1szt. – wykonany z drewna sosnowego, lakier antyczny, kolor czarny, półki otwarte 4 szt. szafki zamknięte (3 szt.), wymiary wys. 210 cm, szer. 178 cm, gł. 35 cm

- lada recepcyjna 1szt. – wykonana z drewna, dąb jasny, blat roboczy - płyta wiórowa laminowana, szafki zamknięte oraz półki otwarte, szuflady, lada dla klientów, dł. 520 cm, głębokość blatu roboczego 50 cm , szerokość lady dla klientów 40 cm.

- witryna metalowa 1szt. ze szklanymi drzwiami, wys. ok. 170 cm, szer. ok 120 cm

- szafa chłodnicza przeszklona 1 szt. witryna, kolor obudowy: biały, wymiary (wys./szer./gł./) 200 × 60 × 65cm, drzwi: szkło izolacyjne, pojemność całkowita: min 360 l, Rodzaj materiału półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego, liczba półek 5, zakres temperatur w środku: +2 +12 °C, zużycie energii w ciągu 24h: max 2.0 kWh, sterowanie: mechaniczne, zamek: tak, obieg powietrza: tak, materiał obudowy: stal, wskaźnik temperatury: wewnętrzny analogowy, min obciążenie półki: 45 kg, drzwi samoczynnie domykane

- szafa na dokumenty 1szt. - materiał płyta wiórowa laminowana , obrzeże ABS. Wymiary 180/ 80/ 38 cm wys./szer./gł./, zamykana na kluczyk

- szafka ubraniowa 82 szt. - konstrukcja stalowa z wysokiej jakości blachy, cokół o wysokości 10 cm, drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach, na drzwiach otwory wentylacyjne oraz ramka na etykietę, w każdej komorze drążek z przesuwanymi wieszakami, drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym, farby z atestem PZH . Wymiary wys. / szer. / gł. 180 cm/ 29 cm / 48 cm

- stolik do szatni damskiej 1 szt. - stolik konsola , wykonanie – drewno , metal, rodzaj drewna akacja, wykończenie lakierowane przyciemniane postarzane , styl awangardowy industrialny szer. 120 cm, gł. 40 cm, wys. 85 cm , waga 15 kg,

- ławka szatniowa 3 szt. siedzisko ławki – drewno sosna lakierowana , stelaż stal malowana – kolor czarny. Wymiary 200 cm/ 33cm / 50 cm - dł./ wys./szer./

- aneks kuchenny 1kpl - meble o szer. 290 cm, w tym dwie szafki zamknięte o wymiarach 80 cm i 85 cm , 3 x szuflada , zmywarka pod zabudowę o szerokości 60 cm , materiał płyta wiórowa laminowana, obrzeże ABS, szafki wiszące zamknięte 5szt. o wymiarach 95 cm x 72 cm, materiał płyta wiórowa laminowana , obrzeże ABS

- komplet stołowy socjalny (1kpl) (stół + komplet krzeseł)- stół - materiał: blat płyta MDF laminowana, kolor dąb, stelaż stal malowana proszkowo – satyna. Wymiary, długość 110 cm, szerokość 70 cm, wysokość 75 cm, Krzesła - 4 szt. siedziska krzeseł płyta MDF laminowana, kolor dąb, stelaż krzeseł stal malowana proszkowo, kolor satyna

- konsola łazienkowa 3 szt. metalowo-drewniane, lakier postarzany, wys. ok.75 cm, wymiary blatu ok. 40x40 cm

krzesła 12 szt. - krzesła metalowe - 10 szt. – całość wykonana ze stali szczotkowanej.

Krzesło obrotowe biurowe – 2 szt. -krzesło do recepcji dla personelu, wymiary siedziska 58 x 56 , zakres wysokości fotela 92 – 102 cm , tapicerka – tkanina membranowa – kolor popielaty

mata wejściowa 2 szt.- wycieraczka obiektowa, materiał 100 % polipropylen, wym. 120x200cm

lodówka socjalna 1 szt. wymiary: szer. 60 cm, wys. 200 cm, pojemność 220 litrów, klasa energetyczna min A.

zmywarka socjalna 1 szt. - klasa energetyczna min. A+ , głośność maks. 48 db, ilość programów min. 5, szer. 60 cm, wys. 80 cm

 

Dodatkowe informacje:

 • Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane urządzenia - nie krótszy niż 24 miesiące
 • Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru

Oznaczenie według CPV -   39100000-3; 31500000-1, 37500000-2, 39711130-9

 

 1. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia;
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

Ocena powyższych kryteriów dopuszczających zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń zawartych w treści składanej oferty, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 

 1. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia – do dnia 06 maja 2016 r.


VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria:

Opis kryterium

Waga kryterium

 

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto

 

80 pkt

Okres gwarancji

do 2 lat – 5 pkt

>2 lata – 3 lat – 10 pkt

>3 lat – 20 pkt

20 pkt

 

2.Ocena za kryterium „ wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto” dokonana zostanie wg następującego wzoru:

Lp – liczba przyznanych punktów

Lp = (najniższa oferowana cena netto / cena rozpatrywanej oferty netto) x 100 punktów

 

3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej, która uzyska największą ilość punktów.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1.Oferty stanowiące odpowiedź na niniejsze ogłoszenie należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej „oferta - meble” wraz z nazwą i adresem oferenta – osobiście lub poprzez wysyłkę na adres:

Begg Sp. z o.o.

Ul. Jasna 7

39-460 Nowa Dęba

2. W przypadku ofert, które będą wysyłane, liczy się data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2016r.o godz. 16:00

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.04.2016r. o godzinie 17:00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Begg Sp. z o.o., ul. Jasna 7, 39-460 Nowa Dęba.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.         Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim

2.         Oferta winna być sporządzona na „FORMULARZU OFERTY” stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia

3.         Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

4.       Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.       Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

XI.       INFORMACJA NA TEMAT EWENTUALNYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych

 

XII. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTEM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 

W przedmiotowym postępowaniu, wszelka korespondencja między zamawiającym a Wykonawcami przekazywana będzie drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. XIV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z przedmiotowym postępowaniem, upoważniony jest: Paweł Grzęda , tel. 695 990 283 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. XV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 1. XVI. INFORMACJA DODATKOWE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy: za zwłokę w wykonaniu zamówienia naliczone będą kary umowne w wysokości 1 % wartości kontraktu netto dziennie. Za zwłokę w wykonaniu zamówienia traktuje się zarówno brak wykonania zamówienia w określonym w pkt. VII terminie, jak i niepełne bądź nieprawidłowe wykonanie zamówienia, do czasu uzupełnienia dostawy.
 5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Termin zapłaty wynosi do 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.

Załączniki:

 docx Zapytanie ofertowe

docx Załącznik nr 1 - formularz oferty

Paweł Grzęda

 

 


 

logo_ue_begg

 

Nowa Dęba, 22 kwietnia 2016 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na dostawę mebli i pozostałego wyposażenia klubu fitness.


Begg Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na dostawę urządzeń wentylacji i klimatyzacji, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 12 kwietnia 2016 r. złożone zostały następujące oferty:

 1. 1. MWT Invest sp. z o.o. Nowa Dęba 39-460 ul. Szypowskiego 1, cena netto 115 000,- zł;
 2. 2. Eureka Art. Agencja Reklamy Katarzyna Wajs, Hanasiewicza 19 l. 211, 35-103 Rzeszów, cena netto 101 383,- zł;
 3. 3. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, Lubomira 29A, 62-090 Mrowino, cena netto 93 658,53 zł.

W przedmiotowym postępowaniu do realizacji wybrano ofertę firmy: Eureka Art. Agencja Reklamy Katarzyna Wajs z uwagi na najwyższą liczbę punktów.

Oferty uzyskały poniższą liczbę punktów ze względu na cenę:

 1. 1. MWT Invest sp. z o.o. Nowa Dęba 39-460 ul. Szypowskiego 1 – 85 pkt (cena 65 pkt, gwarancja 20 pkt)
 2. 2. Eureka Art. Agencja Reklamy Katarzyna Wajs, Hanasiewicza 19l. 211, 35-103 Rzeszów -93,9 pkt (cena 73,9 pkt, gwarancja 20 pkt)
 3. 3. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, Lubomira 29A, 62-090 Mrowino – 90 pkt (cena 80 pkt, gwarancja 10 pkt)

Paweł Grzęda